Locations In Taiwan (TW)

Code Name Region
TWYUL Yuan-lin CHA
TWYAN Yung-an
TWUGK Yung-k'ang
TWYLN Yunlin YUN
TWZHB Zhubei HSZ
TWSMT Sun Moon Lake
TWYGE Ying-ge TPE
TWTXG Taichung TXG
TWFEY Yuang-wang
TWTNN Tainan
TWTAI T'ai-nan-hsien TNN
TWTAP T'ai-pao CYQ
TWTPE Taipei TPE
TWTSA Taipei Songshan Apt TPE
TWTTT Taitung
TWTYN Taoyuan
TWTOF Toufen
TWTUZ Tou-liu
TWTGH Tung Hai
TWWOT Wonan
TWWUJ Wu-jih
TWSIJ Sijhih TPE
TWWUK Wu-ku TPE
TWSUO Suao
TWWTU Wu-tu
TWMAL Mai-liai
TWMLI Mai-liao
TWMZG Makung
TWMFK Matsu
TWZMI Miao-li
TWANG Nangang KHH
TWNAN Nantou
TWNTU Nan-t'ou NAN
TWNEZ Nepz, Nantze
TWNTC New Taipei City TPE
TWKHH Kaohsiung
TWKYD Orchid Island
TWKEL Keelung (chilung)
TWPIF Pingtung
TWKEZ Kepz
TWTTA Pingzhen TAO
TWKNH Kinmen
TWSHL Sha-lun
TWLHN Lishan
TWLGM Lung-men
TWHCN Hengchun
TWHOP Hoping HUA
TWHSI Hsichih
TWHCH Hsi-chih
TWHSZ Hsin-chu

© 2022 nghbrs.com / About