Locations In Taiwan (TW)

Code Name Region
TWZHB Zhubei HSZ
TWYLN Yunlin YUN
TWUGK Yung-k'ang
TWYAN Yung-an
TWYUL Yuan-lin CHA
TWTSA Taipei Songshan Apt TPE
TWSIJ Sijhih TPE
TWSUO Suao
TWSMT Sun Moon Lake
TWTXG Taichung TXG
TWTNN Tainan
TWTAI T'ai-nan-hsien TNN
TWTAP T'ai-pao CYQ
TWTPE Taipei TPE
TWTTT Taitung
TWTOF Toufen
TWFEY Yuang-wang
TWYGE Ying-ge TPE
TWWTU Wu-tu
TWWUK Wu-ku TPE
TWWUJ Wu-jih
TWWOT Wonan
TWTGH Tung Hai
TWTUZ Tou-liu
TWTYN Taoyuan
TWZMI Miao-li
TWSHL Sha-lun
TWTTA Pingzhen TAO
TWPIF Pingtung
TWKYD Orchid Island
TWNTC New Taipei City TPE
TWNEZ Nepz, Nantze
TWNTU Nan-t'ou NAN
TWNAN Nantou
TWANG Nangang KHH
TWMFK Matsu
TWKHH Kaohsiung
TWKEL Keelung (chilung)
TWKEZ Kepz
TWKNH Kinmen
TWLHN Lishan
TWLGM Lung-men
TWMAL Mai-liai
TWMLI Mai-liao
TWMZG Makung
TWHCH Hsi-chih
TWBDA Budai
TWCHW Chang-hua
TWCMJ Chi Mei
TWCYI Chiayi

© 2022 nghbrs.com / About